..19.05.2015

, , , ,

-1, -1, -1 ()
HD-, ED-0


https://d.radikal.ru/d16/1802/38/bb3b94fe149c.jpg

https://c.radikal.ru/c13/1802/1e/9c5219ba3ed5.jpg

https://c.radikal.ru/c38/1802/86/4878b53ea663.jpg

https://d.radikal.ru/d14/1802/a2/3eb7864fcd5f.jpg: ( 3 * , , , 2 * , "-2014",   3   " 2015", 2 * , 
-1(), HD-)

https://c.radikal.ru/c00/1802/cc/02643e390303.jpg     https://d.radikal.ru/d21/1802/72/902c05ab228d.jpg

:   ( , , , , , ,  " " 2014,  4 * , -1, -1, -1 (), HD-, ED-0,)

https://c.radikal.ru/c31/1802/e2/9b96e0bc9ccf.jpg